Referencie - mosty a iné inžinierske konštrukcie


Cieľom projektu lávky pre peších pri Topoľčanoch bolo preklenúť rieku tak, aby sa minimalizovali výšky násypov pri oporách mosta a zároveň sa zachovali požiadavky na prevedenie 100-ročnej vody v koryte rieky pri povodni. Z hydrotechnického prepočtu vyplynula možnosť postaviť v inundačnom území rieky piliere, ktoré výrazne pomohli zmenšiť rozpätie mosta, čím sa uľahčil jeho návrh a znížili náklady na jeho výstavbu. Zmenšením rozpätia bolo možné zmenšiť aj nutný rozmer výšky prierezu, ktorý priamo vplýva na výšku násypov za oporami. Pre dosiahnutie ďalšej redukcie výšky prierezu a s ohľadom na požiadavku minimálnej nutnej údržby lávky, sa zvolila predpätá betónová konštrukcia typu extradossed s tyčovými vymeniteľnými externými závesmi. Týmto riešením  vznikla elegantná štíhla konštrukcia vhodne zapadajúca do rovinatého terénu. Na vrchu pylóna, na oceľovej kotevnej platni závesov, je vyobrazený erb mesta Topoľčany. 


9/2007-5/2008    D1 Hrič. Podhradie – Liet. Lúčka - statický výpočet opôr mostov 201, 202 a 203. Výkresy tvaru a výstuže DRS

1/2009-6/2009    D1 Jabloňov - Studenec, oblúkový 13-poľový most (max. rozp. 80 m., dl. 680 m) - výpočty a výkresy spodnej stavby, DSP

4/2010-8/2010    Most obj. 214-00 na ceste I/11 v km 30,722 D3, statický výpočet spodnej stavby. DSP

5/2010-7/2010    Most v Poľsku (dl. 430 m.) - vyšetrovanie zlyhania pilierov - Správa k vystuženiu pilierov - spoluautor odborného posudku

4/2010-10/2012  Púchov - nové železnične mosty nad Váhom (dl. 322 m a 656 m., max. rozp. 65 m), riešenie spodnej stavby (DSP, DRS)

11/2012-4/2013  Posúdenie príčin zlyhania podpernej skruže pri výstavbe mosta pri Kurimanoch - spoluautor posudku pre NDS.

4/2013-7/2013    Železničný most cez Váh v Trenčíne (dl. 343 m, max. rozp. 52 m.), statický výpočet a výkresy spodnej stavby, DSP a DRS

6/2013-9/2013    Expertízne statické posúdenie vláknobetón. kontajnera v úložisku RÚ RAO Mochovce, spoluautor statiky a posudku

4/2014-7/2014    D1 Liet. Lúčka - Žilina (obj. 201 a 202), 5 a 8 poľový most, statický výpočet spodnej stavby mosta

4/2014-7/2014    Hippoaréna Šamorín (B13 - krytá jazdecká hala), Návrh a posúdenie základov a základového roštu pod tribúnu,

6/2014-9/2014    Rekonštrukcia najstaršieho železobetónového mosta v Krásne nad Kysucou - konzultant

4/2016-8/2016    Vypracovanie katalógu predpätých prefabrikátov pre doskové mosty - spoluautor konštrukčného a statického riešenia

6/2016-2/2017    Projekt DÚR a DSP pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, vypracovanie variantov (dl. 103 m), finál: extradossed riešenie

2016-2017         Spolupráca na vývoji debniacich dosiek s GFRP výstužou

4/2017               Variantné riešenia a projekt DÚR pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, oceľový variant)

6/2017               Výpočet deformácií mosta pre potreby zaťažovacej skúšky v Trenčíne (3 poľový cestný most zosilnený predpätím)

6/2017               Vypracovanie projektu opôr mosta ponad železnicu v rámci cyklotrasy Dúbravka - Lamač (DSP)

8/2017               Expertízne posúdenie problematiky betónov a betonáží pri výstavbe Národného futbalového štadióna v Bratislave

9/2017-11/2017 Variantné riešenia a projekt DSP lávok pre peších v Senici - predpäté jednopolové lávky s nosnou GFRP výstužou

11/2017            Variantné riešenia lávok pre peších v Holíči - vypracovanie alternatív pre DÚR

9/2017-12/2017 Diagnostika existujúcej oceľovej lávky v Nimnici, návrh rekonštrukcie a vypracovanie dokumentácie na úrovni DSP a DRS.

11/2017            Projekt DSP pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, priehradová oceľ. konštrukcia so zakrivenými pásmi: "kosákový" tvar)

8/2017-1/2018   Podrobná diagnostika 8. predpätých mostov v Bratislave celkovej dĺžky cca 2 km - spoluautor diagnostiky

1/2018              Spolupráca s firmou Doprastav pri príprave realizácie vysúvania mosta v Prešove.

2/2018-5/2018   Vypracovanie projektu lávky pre peších v Námestove z tyčových prefabrikátov (dl. lávky 330 metrov), DSP.

4/2018 - 6/2018 Projekt DRS lávok pre peších v Senici - predpäté jednopolové lávky s nosnou GFRP výstužou

7/2018              Projekt rekonštrukcie jednopoľovej malej oceľovej lávky v Senici

6/2018-9/2018   Projekt DRS pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, dl. 102 m, extradossed riešenie

9/2018-11/2018 Projekt DRS lávky pre pešíchvo Vrábloch

2/2019              Hlavná prehliadka bývalých železničných mostov na trati Potár - Rimavská Sobota a tunela Ožďany za účelom zhodnotenia ich stavu

                         pre ich plánované využitie v rámci budúcej cyklotrasy

3/2019               Diagnostika železničných mostov na trati Piešťany - Vrbové s klasifikáciou porúch pre potreby rekonštrukcie

4/2019              Projekt DRS jednopoľového cestného mosta pri Šali z tyčových prefabrikátov

5/2019              Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti 3. poľového cestného mosta v obci Dohňany

5/2019              Projekt DRS dvoch jednopolových železobetónových  lávok pre peších pri Holíči

6/2019-9/2019  Diagnostika mostov a tunela na bývalej železničnej trati Rimavská Sobota - Poltár.

7/2019-10/2019 Spolupráca na mimoriadnej prehliadke mosta SNP v Bratislave (betónové časti: kotevný blok, príjazdné estakády).

11/2019             Diagnostika a posúdenie technického stavu mosta v obci Cetín

12/2019            Spolupráca na diagnostike a zhodnotení technického stavu mosta na Žabom majeri v Bratislave

12/2019            Posúdenie stavebno-technického stavu priepustu v obci Šajdíkove Humence

Projekt lávky pre peších vychádzal z blízkej lokality priemyselnej zóny, do ktorej architektonicky najlepšie zapadla priehradová konštrukcia. Zvolený druh priehradovej sústavy (kosákovitý tvar a naklonené oblúky) síce nie je najlacnejším variantom, avšak mierne navýšenie nákladov pre dosiahnutie estetického vzhľadu  je s ohľadom na exponované miesto opodstatnené. Farba konštrukcie bola zvolená v súlade s farbami erbu mesta Vráble.

Rodinné domy a budovy

2006-2018           Vypracovanie statiky pre cca 35 rodinných domov a menších stavieb na SR, v Rakúsku a v Nemecku

12/2008-2/2009  Eurovea, Bratislava (SO-03) - vypracovanie časti výkresov šmykovej výstuže, výstuže proti reťazovému zrúteniu, výstuže stien

3/2011-6/2011     CBC Business centrum, Bratislava (CBC 3, CBC 4) - spoluautor auditu statiky, výpočty pretlačenia dosiek, pomocné výpočty

2017                   Vypracovanie projektu statiky pre menší bytový dom v Bratislave na úrovni DSP a DRS

2019                   Diagnostika a zhodnotenie stavebno-technického stavu betónovej prefabrikovanej konštrukcie výrobnej haly v Považskej Bystrici.

Iné

2011-2018           Editorská činnosť pre SKSI v rámci vydania publikácií Inžinierske stavby V4 (I., II., III. a IV. diel)

2012 a 2014         Vydanie kníh Mosty na Slovensku a angl. verzie Bridges in Slovakia

2017                     Exhibičné experimenty pre SKSI v rámci výstav CONECO a JOBEXPO

2018                     Spoluorganizátor konferencie SNK-FIB: "Betón na Slovensku 2014 - 2018" v Žiline

2019                     Revízia Katalógu porúch mostných objektov pre Slovenskú správu ciest  (nositeľ zákazky:  Stavebná fakulta STU)

2019                     Spolupráca na diagnostike stavu betónového základu transformátora vo vodnej elektrárni po požiari.

                      Piliere a opory železničných mostov v Púchove (DSP, DRS)

 

Piliere železničných mostov pri Púchove boli navrhnuté s ohľadom na rozmery mosta a mimoriadne veľké zaťaženie vyplývajúce z masívnej konštrukcie hornej stavby ako aj zaťažení od železničnej dopravy z dvojkoľajovej dráhy vedúcej na moste. Piliere musia pri extrémnych kombináciách zaťažení zvládnuť zvislú silu až 120 MN (12.000 ton).

Projekt lávky pre peších v Holíči sa vyznačuje najmä snahou vytvoriť trvanlivý most s minimálnymi nárokmi na údržbu. Za týmto účelom sme sa rozhodli využiť moderný materiál GFRP výstuží, ktoré nie sú náchylné na koróziu. Vďaka tomu bolo možné aj minimalizovať hrúbku konzoly priečneho rezu. Vo finálnom riešení však zábradlie, zvolené vzhľadom k polohe mosta (mestský park), túto štíhlu líniu mierne prekrylo. V každom prípade veríme, že sa nám podarilo vytvoriť elegantnú lávku pre peších s takmer nulovými nárokmi na údržbu nosnej konštrukcie (GFRP výstuž v priečnom smere v hornej doske, predpätý prierez v pozdĺžnom smere, bez dilatácie, elastomérne ložiská).

Spolupráca pri návrhu technologických častí vysúvaného mosta pri Prešove spočívala v konzultačnej činnosti pre vybrané technologické časti a výpočte potrebnej kapacity hydraulickej sústavy s ohľadom na reálne trecie sily vo výrobni a na klzných ložiskách. Počas výstavby sa upravovala prognóza podľa reálne nameraných síl, ktoré boli v realite nižšie než aké sa očakávali v prípravnej fáze.

Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti mosta v obci Dohňany bola vykonaná s ohľadom na evidentný zlý technický stav mosta spôsobený jeho zatekaním a pokročilou koróziou. V rámci diagnostiky boli geodeticky premerané aj deformácie nosníkov a nedeštruktívne stanovená pevnosť ocele. Po prepočte sa ukázalo, že vplyvom korózie nosných zvarov most stratil svoju ohybovú kapacitu a bez okamžitej opravy nie je spôsobilý na ďalšiu bezpečnú prevádzku.

Štúdia rekonštrukcie bývalého železničného tunela, postaveného v roku 1913 pri Ožďanoch, vyžadovala podrobný diagnostický prieskum ostenia s lokalizáciou porúch a stanovením mechanických parametrov betónu. Ostenie je tvorené prostým betónom hrúbky od 600 mm v kalote po približne 1200 mm v pätách klenby. Najviac poškodené časti tunela budú zosilnené sekundárnym ostením, pričom tunel sa po celej dĺžke zosilní železobetónovou doskou, ktorá rozoprie päty klenby a ktorá bude zároveň slúžiť ako vozovka v tunely. Farebné odlíšenie dobetónovaných segmentov má za úlohu priznať, že niektoré časti tunela boli zosilnené, pričom červená farba je zároveň farbou Banskobystrického samosprávneho kraja. Vo zvyšných častiach tunela bol ponechaný pôvodný ráz železničného tunela, so zachovanými záchrannými výklenkami a vodiacimi čiarami na ostení.

Pri projekte lávky pre peších pri Ožďanoch bola zohľadnená aj jeho lokalita, známa ako Ožďanské serpentíny, ktorá je vyhľadávaná najmä motorkármi. Most bol preto navrhnutý v štýle motorky typu Ducati, ktorá sa vyznačuje zväčša červenou priehradovou konštrukciou rámu. Konštrukčné riešenie mosta je takto nielen najlacnejším a najľahšie realizovateľným variantom, ale zároveň nadobúda aj širší symbolický význam. Pri projekte sa využili existujúce opory bývalého železničného mosta z roku 1913 a na násype bola vytvorená vyhliadková plošina. Na oporách boli ponechané plagáty motorkárskeho klubu Gladiators Supersport, ktorí sa tu často stretávajú.